อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม

ภาษาไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "อินเดียแดนเทวดา" พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๙) ใน "๓๒ ปี สารภีสัมพันธ์" ของสมาคมศิษย์เก่าวชิรพยาบาล
  • "การปฏิบัติธรรม" เป็นการบรรยายพิเศษ ในรายการแผ่นดินธรรม ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก ในชื่อ"อินเดียแดนเทวดาและการปฏิบัติธรรม"  (ธันวาคม ๒๕๓๐) เพื่อเป็นธรรมวิทยาบรรณาการ ในโอกาส ที่ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ7210
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง