สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

Languageไทย
Abstract
...การศึกษา ไม่ใช่เพียงเสมือนคอยตามผลิตคนมาสนองความต้องการของสังคม เฉพาะอย่างยิ่ง มิใช่มีความหมายเพียงเป็นการฝึกสอนวิชาหาเลี้ยงชีพ  เหมือนว่าเอาแค่ให้คนหากินได้เก่งเท่านั้น แต่จะต้องทำหน้าที่แต่งสรรขับเคลื่อนชีวิตและสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงามยั่งยืน...

...ถ้าชีวิตและสังคม ตลอดจนอารย-ธรรมเดินผิดทาง การศึกษาก็จะต้องนำในการแก้ไข และพาหันก้าวไปในทางที่ถูกต้อง คือพัฒนาคนให้สามารถ มิใช่เพียงที่จะรับใช้สังคม หรือคอยตามสนองกระแสสังคม แต่ให้สามารถนำสังคม อย่างน้อยร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างมีจุดหมายระยะยาวของความเป็นมนุษย์ มิใช่เพียงจุดหมายแค่การมีกินมีเสพให้เป็นอยู่ได้...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - สยามสามไตร
First publishing:June 2552
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN978-974-300-721-7
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.