สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

...การศึกษา ไม่ใช่เพียงเสมือนคอยตามผลิตคนมาสนองความต้องการของสังคม เฉพาะอย่างยิ่ง มิใช่มีความหมายเพียงเป็นการฝึกสอนวิชาหาเลี้ยงชีพ  เหมือนว่าเอาแค่ให้คนหากินได้เก่งเท่านั้น แต่จะต้องทำหน้าที่แต่งสรรขับเคลื่อนชีวิตและสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงามยั่งยืน...

...ถ้าชีวิตและสังคม ตลอดจนอารย-ธรรมเดินผิดทาง การศึกษาก็จะต้องนำในการแก้ไข และพาหันก้าวไปในทางที่ถูกต้อง คือพัฒนาคนให้สามารถ มิใช่เพียงที่จะรับใช้สังคม หรือคอยตามสนองกระแสสังคม แต่ให้สามารถนำสังคม อย่างน้อยร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างมีจุดหมายระยะยาวของความเป็นมนุษย์ มิใช่เพียงจุดหมายแค่การมีกินมีเสพให้เป็นอยู่ได้...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก สยามสามไตร
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๕๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
ISBN978-974-300-721-7
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง