บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมพุทธศาสนา (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

Languageไทย
Abstract... บุคคลที่ทำหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมพุืทธศาสนา จะต้องเป็นคนที่มีค่านิยมในทางพุทธศาสนาเสียก่อน ก่อนที่จะไปเสริมสร้างค่านิยมพุทธศาสนาให้แก่ผู้อื่น ก่อนที่จะมีค่านิยมในพุทธศาสนา ก็ต้องเข้าใจว่าอะไรเล่าคือ ค่านิยมในทางพุทธศาสนา ถ้าสิ่งเหล่านี้เรายังไม่ชัดเจนแล้ว ก็รู้สึกว่าจะเจริญก้าวหน้าไปยาก ...
เป็นเล่มเดียวกับ - บทบาทนักศึกษาในการศึกษาพุทธศาสนา (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)
Development
  • เดิมชื่อว่า "บทบาทของนักศึกษา ในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ"
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๒๕) ใน "จุลสารวิถึ" ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔-๕ ของชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในชื่อเดิม
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ" ในชื่อเดิม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมพุทธศาสนา" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๔๖) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมพุทธศาสนา" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
First publishing:No related data
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.