ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย

Languageไทย
Abstract

...การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีความหมายเชิงหลักการ ดังนี้

  • ๑) การประสูติของพระพุทธเจ้า คือ การประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ..มีพระดำรัสที่เรียกว่า "อาสภิวาจา" ...ว่า "เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก"
  • ๒) การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือ การปราำกฎแห่งธรรมขึ้นมาเป็นใหญ่สูงสุด... การตรัสรู้ คือการบรรจบประสานระหว่างปัญญาของมนุษย์ กับธรรม คือ ความจริงของธรรมชาติ
  • ๓) การปรินิพพาน คือ การเตือนจิตสำนึกในวิถีชีวิตแห่งความไม่ประมาท... พระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมวาจาว่า "สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงประกอบขึ้น ล้วนมีอันจะต้องเสื่อมสลายไป เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม"

 

from การประพันธ์
Change toวันสำคัญของชาวพุทธไทย
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. ๒๕๒๕) งานพระราชทานเพลิงศพ พระเมธีธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) งานพระราชทานเพลิงศพ ศ. ดร. อุบล เรียงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ [มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในช่วงใกล้เวลานี้] เช่น สำนักพิมพ์ดวงแก้ว ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑
First publishing: 2525
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.