ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย

...การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีความหมายเชิงหลักการ ดังนี้

  • ๑) การประสูติของพระพุทธเจ้า คือ การประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ..มีพระดำรัสที่เรียกว่า "อาสภิวาจา" ...ว่า "เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก"
  • ๒) การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือ การปราำกฎแห่งธรรมขึ้นมาเป็นใหญ่สูงสุด... การตรัสรู้ คือการบรรจบประสานระหว่างปัญญาของมนุษย์ กับธรรม คือ ความจริงของธรรมชาติ
  • ๓) การปรินิพพาน คือ การเตือนจิตสำนึกในวิถีชีวิตแห่งความไม่ประมาท... พระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมวาจาว่า "สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงประกอบขึ้น ล้วนมีอันจะต้องเสื่อมสลายไป เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม"

 

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๒๕
เปลี่ยนไปสู่ วันสำคัญของชาวพุทธไทย
อยู่ในหนังสือชื่อประเพณี-พิธีพจน์ (ในการพิมพ์ครั้งแรก)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. ๒๕๒๕) งานพระราชทานเพลิงศพ พระเมธีธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) งานพระราชทานเพลิงศพ ศ. ดร. อุบล เรียงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ [มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในช่วงใกล้เวลานี้] เช่น สำนักพิมพ์ดวงแก้ว ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งแรก๙ มกราคม ๒๕๒๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ ๒๕๔๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง