วันสำคัญของชาวพุทธไทย

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
เปลี่ยนชื่อจาก ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย
ข้อมูลพัฒนาการชื่อเดิม "ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย"
  • พิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. ๒๕๒๕) งานพระราชทานเพลิงศพ พระเมธีธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) งานพระราชทานเพลิงศพ ศ. ดร. อุบล เรียงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ [มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในช่วงใกล้เวลานี้] เช่น สำนักพิมพ์ดวงแก้ว ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑
พิมพ์ในชื่อใหม่ว่า "วันสำคัญของชาวพุทธไทย"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๔) [เนื้อหาเก่าก่อนเพิ่มเติมในช่วงใกล้พิมพ์ครั้งที่ ๓] จัดพิมพ์โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ISBN978-616-7585-07-9
เลขหมู่BQ5715.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง