กฐินสู่ธรรม

ภาษาไทย
เปลี่ยนชื่อจาก กฐินแรกที่สายใจธรรม
ข้อมูลพัฒนาการ
  • ชื่่อเดิม "กฐินแรกที่สายใจธรรม" เมื่อนำมาพิมพ์เป็นครั้งที่ ๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กฐินสู่ธรรม" เพื่อให้มีความหมายกว้างออกไปและสื่อสาระที่มุ่งหมาย แต่ไม่มีเนื้อหาในส่วนของ "จากศาลากลางสระ สู่ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม" ซึ่งเป็นเนื้อหาเฉพาะของกลุ่มบุคคลและองค์กร
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑
ISBN974-8338-62-2
เลขหมู่BQ4990.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 6 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง