แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมญาติมิตร ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
เป็นเล่มเดียวกับ - แสงเงินแสงทองของชีวิต
เปลี่ยนไปสู่แสงเงินแสงทองของชีวิต
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๓)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (ธันวาคม ๒๕๓๔) พิมพ์เพื่อเป็นมุทิตานุสรณ์ ในวโรกาสที่ พระวิสุทธิสมโพธิ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติเวที
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง