กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

...ในชีวิตของมนุษย์ ความสุขเป็นเรื่องสำคัญ เราจะตัองยอมรับความจริง ถ้าเราจะมีความคิดและชีวิตที่ทวนกระแส เราจะตัองให้ชีวิตที่ทวนกระแสของเรามีความสุขด้วย มิฉะนั้นแล้วการทวนกระแสนั้นจะไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ไม่มีความสุขนั้นไม่ยั่งยืน เราอาจจะทนทำไปด้วยแรงพลุ่งหรือแรงกระทุ้งผลักดัน เช่นความยึดมั่นในอุดมการณ์ หรื่อความปลุกเร้าอะไรต่างๆ การทำด้วยแรงปลุกเร้านี้ไม่ยั่งยืน มันจะอยู่ด้วยเพียงระยะหนึ่ง ถ้าไม่มีความสุขเป็นรากฐาน...

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
๒๐๐ ปี กรมพระปรมานุชิตฯ กับสังคมไทย
และธรรมบรรยายอีกหลายเรื่องที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม" เป็นหนังสือที่ประมวลธรรมกถา พระธรรมเทศนา และคำบรรยายต่างๆ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) บางส่วนที่ยังไม่พิมพ์เป็นเล่ม จากหลายแหล่งรวม ๑๐ เรื่อง
  • พิมพ์ครั้งแรก เป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางกิมวา แซ่อุ่ย โยมมารดา พระไพศาล วิสาโล เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖
ISBN974-89079-8-8
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง