กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

Languageไทย
Abstract
...ในชีวิตของมนุษย์ ความสุขเป็นเรื่องสำคัญ เราจะตัองยอมรับความจริง ถ้าเราจะมีความคิดและชีวิตที่ทวนกระแส เราจะตัองให้ชีวิตที่ทวนกระแสของเรามีความสุขด้วย มิฉะนั้นแล้วการทวนกระแสนั้นจะไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ไม่มีความสุขนั้นไม่ยั่งยืน เราอาจจะทนทำไปด้วยแรงพลุ่งหรือแรงกระทุ้งผลักดัน เช่นความยึดมั่นในอุดมการณ์ หรื่อความปลุกเร้าอะไรต่างๆ การทำด้วยแรงปลุกเร้านี้ไม่ยั่งยืน มันจะอยู่ด้วยเพียงระยะหนึ่ง ถ้าไม่มีความสุขเป็นรากฐาน...
Development
  • "กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม" เป็นหนังสือที่ประมวลธรรมกถา พระธรรมเทศนา และคำบรรยายต่างๆ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) บางส่วนที่ยังไม่พิมพ์เป็นเล่ม จากหลายแหล่งรวม ๑๐ เรื่อง
  • พิมพ์ครั้งแรก เป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางกิมวา แซ่อุ่ย โยมมารดา พระไพศาลวิสาโล เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๖
First publishing:May 2536
Latest publishing onPublishing no. 2 May 2536
ISBN974-89079-8-8
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.