วันสำคัญของชาวพุทธไทย

Languageไทย
from การประพันธ์
เปลี่ยนชื่อจาก - ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย
Developmentชื่อเดิม "ความรู้เกียวกับวันสำคัญของไทย"
  • พิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. ๒๕๒๕) งานพระราชทานเพลิงศพ พระเมธีธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) งานพระราชทานเพลิงศพ ศ. ดร. อุบล เรียงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ [มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในช่วงใกล้เวลานี้] เช่น สำนักพิมพ์ดวงแก้ว ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑
พิมพ์ในชื่อใหม่ว่า "วันสำคัญของชาวพุทธไทย"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๕๔) [เนื้อหาเก่าก่อนเพิ่มเติมในช่วงใกล้พิมพ์ครั้งที่ ๓] จัดพิมพ์โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
First publishing: 2525
Latest publishing onPublishing no. 15 August 2559
ISBN978-616-7585-07-9
Dewey no.BQ5715.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.