กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที)

Languageไทย
Abstract

...ในเมื่อบอกว่าคนไทย หรือสังคมไทย กำลังรับผลที่สมกับกรรมของตน กรรมของตนคือกรรมของสังคมนี้ ที่ทำกันมาเป็นเวลายาวนาน คือกรรมอะไร แล้วเมื่อแก้ไข จะทำอย่างไร คำตอบมีว่า ผลกรรมใหญ่ของสังคมไทย เป็นปัญหาเรื่องคน และปัญหานั้นลึกเลยทีเดียว คือ ปัญหาคุณภาพคน  ถ้าใช้ภาษาตามหลักกรรม ก็บอกว่า คนไทยอ่อนในกุศล คือกุศลมีกำลังน้อย อยากได้กุศลง่ายๆ โดยใช้วิธีลัด แต่พอจะให้ทำกุศลจริงๆ ก็ไม่สู้ พัฒนาก้าวหน้า มุ่งแน่วไปในกุศลจริงๆ จังๆ ไม่ได้ เฉพาะอย่างยิ่งกุศลขั้นปัญญา เพราะฉะนั้น การแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของคน จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของสังคมไทย...

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต
Development
  • "กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที)"  เป็นหนังสือที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้นิพนธ์ได้ตัดตอนมาจากเรื่อง "ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต" โดย คงส่วนใกล้เคียงที่เข้ากันไว้ ตัดส่วนไม่เกี่ยวข้องออกไป และเขียนแทรกเสริมความบางอย่าง กลายเป็นหนังสือเล่มย่อขึ้นมาใหม่
First publishing:28 May 2553
Latest publishing onPublishing no. 12 March 2555
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.