กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที)

...ในเมื่อบอกว่าคนไทย หรือสังคมไทย กำลังรับผลที่สมกับกรรมของตน กรรมของตนคือกรรมของสังคมนี้ ที่ทำกันมาเป็นเวลายาวนาน คือกรรมอะไร แล้วเมื่อแก้ไข จะทำอย่างไร คำตอบมีว่า ผลกรรมใหญ่ของสังคมไทย เป็นปัญหาเรื่องคน และปัญหานั้นลึกเลยทีเดียว คือ ปัญหาคุณภาพคน  ถ้าใช้ภาษาตามหลักกรรม ก็บอกว่า คนไทยอ่อนในกุศล คือกุศลมีกำลังน้อย อยากได้กุศลง่ายๆ โดยใช้วิธีลัด แต่พอจะให้ทำกุศลจริงๆ ก็ไม่สู้ พัฒนาก้าวหน้า มุ่งแน่วไปในกุศลจริงๆ จังๆ ไม่ได้ เฉพาะอย่างยิ่งกุศลขั้นปัญญา เพราะฉะนั้น การแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของคน จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของสังคมไทย...

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที)"  เป็นหนังสือที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้นิพนธ์ได้ตัดตอนมาจากเรื่อง "ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต" โดย คงส่วนใกล้เคียงที่เข้ากันไว้ ตัดส่วนไม่เกี่ยวข้องออกไป และเขียนแทรกเสริมความบางอย่าง กลายเป็นหนังสือเล่มย่อขึ้นมาใหม่
พิมพ์ครั้งแรก๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ISBN978-974-225-228-1
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง