ธรรมะทวิพากย์: Dhamma Bilingualized

Languageไทย-อังกฤษ
แปลจาก - พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
- วินัยชาวพุทธ
Development
  • "ธรรมะทวิพากย์ : Dhamma Bilingualized" เป็นหนังสือธรรมะสองภาษา ภาษาไทยเป็นงานนิพนธ์ ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาศาสนศาสตร์ ส่วนภาษาอังกฤษเป็นงานแปลของ รองศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์
  • ในสามภาคแรก จัดเรียงเนื้อหาให้เทียบเคียงกัน ในลักษณะหน้าต่อหน้าตามประสงค์เดิมของท่านผู้นิพนธ์ไว้ในคำอนุโมทนาหนังสือ "พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้" ว่า ผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จักได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น จากการอ่านเนื้อหาทั้งสองภาษาคู่กัน"
  • ภาค ๔ เป็นข้อเขียนว่าด้วยการแปลเชิงวิชาการ ที่ผู้แปลเพิ่มเติม เพื่อให้เนื้อหาสาระทางวิชาการของหนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
First publishing:March 2553
Latest publishing onPublishing no. 1 March 2553
ISBN978-974-401-546-4
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.