ธรรมะทวิพากย์: Dhamma Bilingualized

ภาษาไทย-อังกฤษ
แปลจาก - พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
- วินัยชาวพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ธรรมะทวิพากย์ : Dhamma Bilingualized" เป็นหนังสือธรรมะสองภาษา ภาษาไทยเป็นงานนิพนธ์ ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาศาสนศาสตร์ ส่วนภาษาอังกฤษเป็นงานแปลของ รองศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์
  • ในสามภาคแรก จัดเรียงเนื้อหาให้เทียบเคียงกัน ในลักษณะหน้าต่อหน้าตามประสงค์เดิมของท่านผู้นิพนธ์ไว้ในคำอนุโมทนาหนังสือ "พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้" ว่า ผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จักได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น จากการอ่านเนื้อหาทั้งสองภาษาคู่กัน"
  • ภาค ๔ เป็นข้อเขียนว่าด้วยการแปลเชิงวิชาการ ที่ผู้แปลเพิ่มเติม เพื่อให้เนื้อหาสาระทางวิชาการของหนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ISBN978-974-401-546-4
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง