หลักสูตรอารยชน / A Curriculum for Civilized People

Languageไทย-อังกฤษ
Abstract

ถ้าคนไทยพัฒนาตนตาม หลักสูตรอารยชน นี้ได้ ก็มั่นใจว่าเมืองไทยจะเป็นอารยประเทศอย่างไม่มีที่สังสัย

If the Thais are able to develop themselves in accordance with this Curriculum for Civilized People, we can rest assured that Thailand will become a civilized country, without a shadow of a doubt.

แปลจาก - หลักสูตรอารยชน
First publishing:November 2556
Latest publishing onPublishing no. 7 March 2559
ISBN978-616-348-160-3
Dewey no.BQ5495
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.