หลักสูตรอารยชน / A Curriculum for Civilized People

ถ้าคนไทยพัฒนาตนตาม หลักสูตรอารยชน นี้ได้ ก็มั่นใจว่าเมืองไทยจะเป็นอารยประเทศอย่างไม่มีที่สังสัย

If the Thais are able to develop themselves in accordance with this Curriculum for Civilized People, we can rest assured that Thailand will become a civilized country, without a shadow of a doubt.

ภาษาไทย-อังกฤษ
แปลจาก หลักสูตรอารยชน
ศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ (Prof. Dr. Somseen Chanawangsa)
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๕๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ISBN978-616-348-160-3
เลขหมู่BQ5495

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง