กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ชุดเรียนพระพุทธศาสนา จากเหตุการณ์-ปัญหา)

"...เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นี้ พระพุทธศาสนาของเราเปิดกว้างอยู่แล้ว เรียกว่าชาวพุทธน่ะใจกว้าง... ใจกว้างนี้คนละอย่างกับไม่เอาเรื่อง ถ้าไม่เอาเรื่องราว ปล่อยปละละเลย ก็กลายเป็นประมาท พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า เมื่อมีการเห็นผิดเข้าใจผิดมีการกล่าววาทะที่ทำให้เข้าใจผิดพลาด ก็ต้องชี้แจงให้รู้เข้าใจตามเป็นจริง.."

"...ข้อมูลนั้นเป็นฐานสำคัญ ข้อมูลจะต้องถูกต้องแม่นยำชัดเจนเพียงพอ ถ้าข้อมูลพลาดเสียแล้ว การวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ สันนิษฐานก็ผิดหมด เหลวเลยไม่ได้ความหมาย... เหมือนอย่างว่าเขาพูดเรื่องแมว แล้วตัวเองจับเอาเป็นเรื่องเสือ... หรือเขาพูดเรื่องมะนาวตัวเองไปฟังเป็นมะพร้าว แล้วจะเอาไปวิเคราะห์วิจารณ์สันนิษฐานอย่างไรมันก็ไปคนละเรื่อง..."

"...บทความของเมตตานั้น เป็นกรณีตัวอย่างที่มีความผิดพลาดเพียงแค่ในขั้นหลักฐานข้อมูลง่ายๆ พื้นๆ ได้ถูกยกชูให้ดูเหมือนเป็นเรื่องมีเนื้อหาสาระ โดยอาศัยความตื่นป้ายวิชาการ ซึ่งเป็นการอำพรางที่ทำให้เรื่องซึ่งไม่เป็นปัญหากลายเป็นปัญหาต่อพระพุทธศาสนา และก่อความสับสนโดยใช่เหตุ..."

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ชาวธรรมะร่วมสมัย at วัดญาณเวศกวัน on/in 27 July 2543
Edited from กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?
Development- เล่มนี้ปรับปรุงมาจาก "กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?" (ID 4) มีการจัดปรับสารบัญใหม่ที่ละเอียดขึ้น เพิ่มเติมภาคผนวกที่ ๒ คือ จดหมายจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ฉบับที่ ๒ 
- นับเป็นการพิมพ์ต่อเนื่องจาก  ID 4 เป็นครั้งที่ 3
- ID 6 นี้ เหมาะสำหรับการจัดพิมพ์ เพราะมีเนื้อหาสมบูรณ์กว่า ID 4 
First publishingNo related data
Latest publishing onPublishing no. 6 July 2544
ISBNNo related data
Dewey no.BQ888

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.