ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย

Languageไทย
Abstract...เรื่อง "พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร" ของพระเมตตาฯ นั้นมีจุดเด่น ๓ ประการที่สำคัญต่อสถานะของข้อเขียนของพระเมตตาฯ เอง
  • ๑. แสดงว่าท่านยังมีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกบกพร่องอย่างมาก
  • ๒. แสดงว่าท่านมักพูดอะไรออกมาง่ายๆ อย่างผิดพลาด แม้แต่ในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงสามัญ
  • ๓. แสดงว่าท่านขาดความรู้ภาษาบาลี และเมื่อพบคำแปลที่ผิด ก็พลอยพลาดตามเขาไป
from การสนทนาธรรม for นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย, รน
Development
  • "ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย" เป็นจดหมายที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ตอบแก่ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย, รน. ในโอกาสสอบถามและขอความคิดเห็น กรณีที่พระนโม เมตฺตานนฺโท เขียนหนังสือเรื่อง "พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร" กับ เรื่อง "เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๑"  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
First publishing:July 2545
Latest publishing onPublishing no. 7 22 August 2545
ISBN974-7892-28-6
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.