ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย

...เรื่อง "พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร" ของพระเมตตาฯ นั้นมีจุดเด่น ๓ ประการที่สำคัญต่อสถานะของข้อเขียนของพระเมตตาฯ เอง

  • ๑. แสดงว่าท่านยังมีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกบกพร่องอย่างมาก
  • ๒. แสดงว่าท่านมักพูดอะไรออกมาง่ายๆ อย่างผิดพลาด แม้แต่ในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงสามัญ
  • ๓. แสดงว่าท่านขาดความรู้ภาษาบาลี และเมื่อพบคำแปลที่ผิด ก็พลอยพลาดตามเขาไป

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย, รน เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
ข้อมูลพัฒนาการเป็นจดหมายที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบแก่ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย, รน. ในโอกาสสอบถามและขอความคิดเห็น กรณีที่พระมโน เมตฺตานนฺโท เขียนหนังสือเรื่อง "พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร" กับ เรื่อง "เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๑"  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕
ISBN974-7892-28-6
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง