ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย

ภาษาไทย
คำโปรย...เรื่อง "พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร" ของพระเมตตาฯ นั้นมีจุดเด่น ๓ ประการที่สำคัญต่อสถานะของข้อเขียนของพระเมตตาฯ เอง
  • ๑. แสดงว่าท่านยังมีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกบกพร่องอย่างมาก
  • ๒. แสดงว่าท่านมักพูดอะไรออกมาง่ายๆ อย่างผิดพลาด แม้แต่ในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงสามัญ
  • ๓. แสดงว่าท่านขาดความรู้ภาษาบาลี และเมื่อพบคำแปลที่ผิด ก็พลอยพลาดตามเขาไป
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย, รน
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย" เป็นจดหมายที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ตอบแก่ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย, รน. ในโอกาสสอบถามและขอความคิดเห็น กรณีที่พระนโม เมตฺตานนฺโท เขียนหนังสือเรื่อง "พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร" กับ เรื่อง "เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. ๑"  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕
ISBN974-7892-28-6
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง