อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ

LanguageThai-English
from การประพันธ์
Translated from อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
First publishingSeptember 2556
Latest publishing onPublishing no. 1 September 2556
ISBN978-616-335-797-7
Dewey no.BQ5805.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.