กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ [สิ้นมหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร์ เร้นวัดญาณเวศกวัน]

Languageไทย
Abstract...ถ้าต้องการทราบความเป็นมาของวัดญาณเวศกวัน ก็ต้องรู้เรื่องราวเก่าๆ ว่า พระ ๓ รูปนั้น มีวัดอยู่ในกรุงเทพฯ แล้วไปอย่างไรมาอย่างไร จึงต้องออกจากวัดพระพิเรนทร์ จนมาอยู่ที่วัดญาณเวศกัน...
from การประพันธ์
Developmentพิมพ์ครั้งแรก (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑ ปี ในความระลึก หลวงลุงพระครูสังฆรักษ์ (ฉาย ปญฺญาปทีโป)
First publishing:25 August 2558
Latest publishing onPublishing no. 3 October 2558
ISBN978-616-7053-40-0
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.