กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ [สิ้นมหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร์ เร้นวัดญาณเวศกวัน]

...ถ้าต้องการทราบความเป็นมาของวัดญาณเวศกวัน ก็ต้องรู้เรื่องราวเก่าๆ ว่า พระ ๓ รูปนั้น มีวัดอยู่ในกรุงเทพฯ แล้วไปอย่างไรมาอย่างไร จึงต้องออกจากวัดพระพิเรนทร์ จนมาอยู่ที่วัดญาณเวศกัน...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์ครั้งแรก (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑ ปี ในความระลึก หลวงลุงพระครูสังฆรักษ์ (ฉาย ปญฺญาปทีโป)
พิมพ์ครั้งแรก๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
ISBN978-616-7053-40-0
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง