ไขข้อข้องใจของคนไกลวัด

Languageไทย
Abstract
...ไ้ด้ประจักษ์ในความจริงว่า เราได้มีสิ่งที่วิเศษสุดคือพุทธศาสนา อยู่แค่เือื้อม ได้ประจักษ์ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นของจริง เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบ และนำเสนออย่างมีเหตุผล ไม่ได้เป็นปรัชญา หรือความเชื่อบนรากฐานจากการสมมุติ...
from การสนทนาธรรม for พลโท นายแพทย์ดำรงค์ ธนะชานันท์ at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:September 2543
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBN974-7634-19-8
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.