ไขข้อข้องใจของคนไกลวัด

ภาษาไทย
คำโปรย
...ไ้ด้ประจักษ์ในความจริงว่า เราได้มีสิ่งที่วิเศษสุดคือพุทธศาสนา อยู่แค่เือื้อม ได้ประจักษ์ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นของจริง เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบ และนำเสนออย่างมีเหตุผล ไม่ได้เป็นปรัชญา หรือความเชื่อบนรากฐานจากการสมมุติ...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ พลโท นายแพทย์ดำรงค์ ธนะชานันท์ ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓
ISBN974-7634-19-8
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง