คติธรรมคำคม

Languageไทย
Abstract 
Development
  • "คติธรรมคำคม" เป็นหนังสือที่รวบรวม คติธรรมคำคมสั้นๆ แต่ได้ใจความ จากหนังสือเรื่องต่างๆ ๒๔ เรื่อง ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๔๒) เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในโอกาสมงคลวารที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มีอายุครบ ๕ รอบ (๖๐ ปี) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดทำโดย โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
First publishing:January 2542
Latest publishing onPublishing no. 1 2542
ISBN-
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.