คติธรรมคำคม

 

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "คติธรรมคำคม" เป็นหนังสือที่รวบรวม คติธรรมคำคมสั้นๆ แต่ได้ใจความ จากหนังสือเรื่องต่างๆ ๒๔ เรื่อง ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๔๒) เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในโอกาสมงคลวารที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มีอายุครบ ๕ รอบ (๖๐ ปี) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดทำโดย โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๒
ISBN-
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง