กายหายไข้ ใจหายทุกข์ (Healthy Body Happy Mind) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

จะทำอย่างไรเมื่อร่างกายเจ็บป่วยแล้วจิตใจจะไม่แปรปรวนตาม พระพุทธเจ้านั้น ได้ทรงค้นคว้าเรื่องของชีวิตไว้มากมาย แล้วหาทางที่จะช่วยให้คนทั้งหลายมีความสุข พระองค์เคยพบท่านที่ร่างกายไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย พระองค์เคยตรัสสอนว่า ให้ทำในใจ ตั้งใจว่า "ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย" การตั้งใจอย่างนี้ เรียกว่า มีสติ ทำให้จิตใจไม่ตกอยู่ในอำนาจครอบงำของความแปรปรวนในทางร่ายกายนั้น เมื่อมีสติก็รักษาใจไว้ได้

Granted, it is quite normal for physical pain and debility to have some effect on the mind. But if we are skilled at protecting the mind, then pain will be kept to a minimum. The Buddha thus repeatedly underscored the importance of protecting the mind. Mindfulness is the key factor for perotecting the mind.
Recollecting the Buddha's advice mentioned above ('Although my body is sick, may my mind not be sick') already helps to check and anchor the mind. The mind will be more at ease. We can even use this teaching as an object for meditation, by repeating the mantra: 'Sick body, healthy mind.'
We can cultivate this meditaion at all times, thus preventing the mind from getting distracted.

Language
Typeสนทนา/เขียนร่วม
Translated from กายหายไข้ ใจหายทุกข์
Robin Moore
First publishingAugust 2563
Latest publishing onPublishing no. 1 August 2563
ISBN978-974-401-703-1
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.