กายหายไข้ ใจหายทุกข์ (Healthy Body Happy Mind) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

จะทำอย่างไรเมื่อร่างกายเจ็บป่วยแล้วจิตใจจะไม่แปรปรวนตาม พระพุทธเจ้านั้น ได้ทรงค้นคว้าเรื่องของชีวิตไว้มากมาย แล้วหาทางที่จะช่วยให้คนทั้งหลายมีความสุข พระองค์เคยพบท่านที่ร่างกายไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย พระองค์เคยตรัสสอนว่า ให้ทำในใจ ตั้งใจว่า "ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย" การตั้งใจอย่างนี้ เรียกว่า มีสติ ทำให้จิตใจไม่ตกอยู่ในอำนาจครอบงำของความแปรปรวนในทางร่ายกายนั้น เมื่อมีสติก็รักษาใจไว้ได้

Granted, it is quite normal for physical pain and debility to have some effect on the mind. But if we are skilled at protecting the mind, then pain will be kept to a minimum. The Buddha thus repeatedly underscored the importance of protecting the mind. Mindfulness is the key factor for perotecting the mind.
Recollecting the Buddha's advice mentioned above ('Although my body is sick, may my mind not be sick') already helps to check and anchor the mind. The mind will be more at ease. We can even use this teaching as an object for meditation, by repeating the mantra: 'Sick body, healthy mind.'
We can cultivate this meditaion at all times, thus preventing the mind from getting distracted.

ภาษา
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก กายหายไข้ ใจหายทุกข์
Robin Moore
ลิขสิทธิ์© สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) Somdet Phra Buddhaghosacharya (P. A. Payutto) © 2020 - English Edition - Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ISBN978-974-401-703-1
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง