ความจริงแห่งชีวิต

... ชีวิตของเราที่มีการตกแต่งไปอย่างนั้นอย่างนี้ มีการจัดสรรปรุงแต่งอะไรต่างๆ ก็เพื่อให้ความเป็นอยู่ของเรามีรสชาติ แล้วเราก็เพลิดเพลินไปกับการจัดสรรปรุงแต่งเหล่านี้ และมีความสุขสบายไปในระดับหนึ่ง แต่ในที่สุดแล้ว เมื่อไรเราเข้าถึงความจริง ความจริงนั้นแหละจะเป็นรสชาติที่เลิศที่สุด ... ผู้ที่เข้าถึงความจริงแล้ว จะมีจิตใจที่เบิกบานสดใสด้วยความสุขที่บริสุทธิ์ เหมือนอย่างน้ำที่มีรสจืดสนิทอย่างนั้น ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for คณะญาติมิตร ของ คุณชม รักตะกนิษฐ ผู้ล่วงลับ on/in 13 September 2533
Development
  • ในการพิมพ์เผยแพร่เป็นสาธารณะ ได้ตัดข้อความที่เป็นเรื่องเฉพาะครอบครัวออก
First publishing 2539
Latest publishing onPublishing no. 106 June 2566
ISBN974-7890-98-4, 974-8239-48-9
Dewey no.BQ4255
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.