ความจริงแห่งชีวิต

... ชีวิตของเราที่มีการตกแต่งไปอย่างนั้นอย่างนี้ มีการจัดสรรปรุงแต่งอะไรต่างๆ ก็เพื่อให้ความเป็นอยู่ของเรามีรสชาติ แล้วเราก็เพลิดเพลินไปกับการจัดสรรปรุงแต่งเหล่านี้ และมีความสุขสบายไปในระดับหนึ่ง แต่ในที่สุดแล้ว เมื่อไรเราเข้าถึงความจริง ความจริงนั้นแหละจะเป็นรสชาติที่เลิศที่สุด ... ผู้ที่เข้าถึงความจริงแล้ว จะมีจิตใจที่เบิกบานสดใสด้วยความสุขที่บริสุทธิ์ เหมือนอย่างน้ำที่มีรสจืดสนิทอย่างนั้น ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณะญาติมิตร ของ คุณชม รักตะกนิษฐ ผู้ล่วงลับ เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • ในการพิมพ์เผยแพร่เป็นสาธารณะ ได้ตัดข้อความที่เป็นเรื่องเฉพาะครอบครัวออก
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ISBN974-7890-98-4, 974-8239-48-9
เลขหมู่BQ4255
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง