ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for อธิการบดี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม at มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
First publishing:April 2532
Latest publishing onPublishing no. 1 April 2532
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.