ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ อธิการบดี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง