กระแสใหม่ กระแสไท

Languageไทย
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม อธิการบดี ที่ปรึกษา ตลอดจนคณาจารย์ และญาติโยมสาธุชน พระเถรานุเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipสนทนาธรรมทั่วไป
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.