ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๗ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

กระแสใหม่ กระแสไท

ความยาว ๐:๔๕:๐๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม อธิการบดี ที่ปรึกษา ตลอดจนคณาจารย์ และญาติโยมสาธุชน พระเถรานุเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนสนทนาธรรมทั่วไป
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง