Dhamma Talks

Track no.: ๑๘ วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

เรื่องพ่วงที่ ๕ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

Length ๐:๔๒:๕๒

LanguageThai
In CDวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
Abstract

[01:03] การทำบุญอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
[11:57] ทำบุญอุทิศผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภา ๒๕๓๕

[13:31] ประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่รูปร่างแต่ต้องมีเนื้อใน
[16:41] ถ้ามีเสรีภาพ ถ้าไม่มีดุลยภาพ ก็ไม่เป็นประชาธิปไตย
[22:12] มีเสรีภาพในประชาธิปไตย เพื่อให้ศักยภาพอำนวยผล
[26:45] มีเสรีภาพทั้งภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ์
[30:47] เสรีภาพที่เป็นฐานของปัญญา คือธงนำหน้าของประชาธิปไตย
[34:46] สาราณียธรรมเป็นเครื่องผูกพันคนให้มีความสามัคคี
[49:24] สถาปนาสาระของประชาธิปไตย

[51:59] ถามตอบคำถามทั่วไป

.............................................

[30:47] ...ในสังคมประชาธิปไตย คนที่จะปกครองตนเองได้ ปกครองกันเองได้ จะต้องใช้ปัญญากันให้มาก จะต้องใช้การคิดพิจารณาเหตุผล สิ่งที่จะทำนั้นจะต้องเกิดจากปัญญา การรู้เข้าใจ แล้วก็รู้เข้าใจข้อมูลของเรื่องราวได้ชัดเจน รู้เข้าใจเหตุเข้าใจผลในเรื่องนั้นๆ รู้เข้าใจเหตุปัจจัยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมายังไง มีเหตุปัจจัยมายังไง สืบสาวให้ได้ต้นตออย่างถูกต้อง ก็จะต้องมีการใช้ปัญญาอย่างจริงจัง การใช้ปัญญาอย่างจริงจังจึงเป็นสาระของประชาธิปไตย ก็คือว่าพอเราพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสเนี่ย เราก็สามารถใช้ปัญญาได้บริสุทธิ์และเต็มที่ด้วย แล้วเราก็เอาปัญญานี่แหละมาใช้ในการที่จะปกครองกันเอง ในการที่จะจัดสรรอะไรสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย ...

Preceding Clipเรื่องพ่วงที่ ๔ ภาวะผู้นำ - สามัคคีธรรมบนความเป็นธรรม (ตอน ๓)
Next Clipเรื่องพ่วงที่ ๖ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.