วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

1ขึ้นยืนบนภู ดูเขาสู้กัน
2พัฒนาแต่ทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง
3วิกฤตมา ประชาชนต้องวางตนเป็นหลัก
4ประชาธิปไตยต้องพัฒนาคน ให้มีตนที่พึ่งได้
5จะมีตนที่พึ่งได้ ต้องมีธรรมและปัญญาที่จะตัดสินใจ
6นิติธรรมค้ำจุนรัฐไว้ แต่แก้ปัญหาไม่ถึงใจและไม่พัฒนาคน
7สังคมต้องหลากหลาย ให้เข้ากับระดับการพัฒนาของคน
8ประชาธิปไตยยังเคว้งคว้างร่อนไถล ได้แค่รับใช้ทิฐิดิ่งโด่ง
9ประชาธิปไตยไทยที่ร่อแร่ เพราะสอบตกแค่เรื่องง่ายๆ
10ประชาธิปไตยจะดีได้ ต้องไม่ทิ้งงานพัฒนาคน
11เรื่องเสริมที่ ๑ สุดโต่งจึงเข้มแข็ง พอจะถูกทางก็ไม่มีแรง
12เรื่องเสริมที่ ๒ ยอมรับตามที่เป็น แต่อย่าหยุดอยู่แค่ที่เป็น
13เรื่องเสริมที่ ๓ วิถีสู่สันติภาพ
14เรื่องพ่วงที่ ๑ จริยธรรมนักการเมือง
15เรื่องพ่วงที่ ๒ ภาวะผู้นำ บนฐานแห่งจริยธรรม (ตอน ๑)
16เรื่องพ่วงที่ ๓ ภาวะผู้นำ - มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง (ตอน ๒)
17เรื่องพ่วงที่ ๔ ภาวะผู้นำ - สามัคคีธรรมบนความเป็นธรรม (ตอน ๓)
18เรื่องพ่วงที่ ๕ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
19เรื่องพ่วงที่ ๖ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
20เรื่องพ่วงที่ ๗ โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไขไหวหรือ
21เรื่องพ่วงที่ ๘ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา
22เรื่องพ่วงที่ ๙ ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.