วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

1ขึ้นยืนบนภู ดูเขาสู้กัน
2พัฒนาแต่ทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง
3วิกฤตมา ประชาชนต้องวางตนเป็นหลัก
4ประชาธิปไตยต้องพัฒนาคน ให้มีตนที่พึ่งได้
5จะมีตนที่พึ่งได้ ต้องมีธรรมและปัญญาที่จะตัดสินใจ
6นิติธรรมค้ำจุนรัฐไว้ แต่แก้ปัญหาไม่ถึงใจและไม่พัฒนาคน
7สังคมต้องหลากหลาย ให้เข้ากับระดับการพัฒนาของคน
8ประชาธิปไตยยังเคว้งคว้างร่อนไถล ได้แค่รับใช้ทิฐิดิ่งโด่ง
9ประชาธิปไตยไทยที่ร่อแร่ เพราะสอบตกแค่เรื่องง่ายๆ
10ประชาธิปไตยจะดีได้ ต้องไม่ทิ้งงานพัฒนาคน
11เรื่องเสริมที่ ๑ สุดโต่งจึงเข้มแข็ง พอจะถูกทางก็ไม่มีแรง
12เรื่องเสริมที่ ๒ ยอมรับตามที่เป็น แต่อย่าหยุดอยู่แค่ที่เป็น
13เรื่องเสริมที่ ๓ วิถีสู่สันติภาพ
14เรื่องพ่วงที่ ๑ จริยธรรมนักการเมือง
15เรื่องพ่วงที่ ๒ ภาวะผู้นำ บนฐานแห่งจริยธรรม (ตอน ๑)
16เรื่องพ่วงที่ ๓ ภาวะผู้นำ - มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง (ตอน ๒)
17เรื่องพ่วงที่ ๔ ภาวะผู้นำ - สามัคคีธรรมบนความเป็นธรรม (ตอน ๓)
18เรื่องพ่วงที่ ๕ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
19เรื่องพ่วงที่ ๖ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
20เรื่องพ่วงที่ ๗ โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไขไหวหรือ
21เรื่องพ่วงที่ ๘ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา
22เรื่องพ่วงที่ ๙ ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง