ธรรมบรรยาย

หมวด การเมืองการปกครอง

วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

จำนวน: ๒๒ ตอน
เวลารวม: ๑๗:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๕๒:๒๕
๒. ๐:๕๑:๑๔
๓. ๐:๔๘:๔๑
๔. ๐:๔๘:๕๗
๕. ๐:๓๙:๔๓
๖. ๐:๓๘:๓๐
๗. ๐:๕๓:๕๑
๘. ๐:๕๐:๓๖
๙. ๐:๕๐:๓๖
๑๐. ๐:๕๑:๑๑
๑๑. ๐:๕๔:๐๖
๑๒. ๐:๓๔:๒๔
๑๓. ๐:๕๐:๒๗
๑๔. ๐:๔๓:๑๘
๑๕. ๐:๔๘:๐๓
๑๖. ๐:๓๙:๔๘
๑๗. ๐:๓๗:๑๘
๑๘. ๐:๔๒:๕๒
๑๙. ๑:๒๒:๕๕
๒๐. ๑:๐๙:๑๔
๒๑. ๐:๒๒:๐๖
๒๒. ๐:๕๖:๓๙
รวมทั้งหมด ๒๒ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง