ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

ประชาธิปไตยยังเคว้งคว้างร่อนไถล ได้แค่รับใช้ทิฐิดิ่งโด่ง

ความยาว ๐:๕๐:๓๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนสังคมต้องหลากหลาย ให้เข้ากับระดับการพัฒนาของคน
เรื่องที่ต่อเนื่องประชาธิปไตยไทยที่ร่อแร่ เพราะสอบตกแค่เรื่องง่ายๆ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง