เรื่องพ่วงที่ ๘ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา

ภาษาไทย
อยู่ในชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม แก่ โยมญาติมิตร สาธุชนที่มาร่วมงานทำบุญ นำโดย ประภาศรี บุณยประสิทธิ์ ประธานคณะเจ้าภาพฯ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนเรื่องพ่วงที่ ๗ โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไขไหวหรือ
เรื่องที่ต่อเนื่องเรื่องพ่วงที่ ๙ ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง