ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒๐ ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

เรื่องพ่วงที่ ๗ โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไขไหวหรือ

ความยาว ๑:๐๙:๑๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
ข้อมูลเบื้องต้น[00:00:50] ขัดแย้งให้เป็นก่อผลสร้างสรรค์
[00:17:07] ประนีประนอมลดความขัดแย้ง สุขสมบูรณ์แท้ด้วยกลมกลืน
[00:38:43] อริยสัจ 4 พาใจประสาน รวมจิตสามัคคี
[00:56:50] อิสระได้ด้วยปัญญาแห่งใจเมตตาปราณี
[00:59:48] เชื่อมสัมพันธ์องค์ร่วม เกื้อสมดุลองค์รวม สู่สันติสุข
----------------------------------
[00:01:16] ขัดแย้ง ในแง่หนึ่งก็เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย ก็ต้องขัดแย้งเป็น ถ้าขัดแย้งเป็น มันก็มาช่วยกันกระทบแง่ ทำให้เกิดแง่คิด แง่มุม เกิดสติปัญญา อะไรต่ออะไรใหม่ๆ ก็ดีเหมือนกัน แต่ว่าข้อสำคัญก็คือ ความขัดแย้งนั้นต้องมาจากเจตนาที่ดี อันนี้แหละสำคัญ

[00:19:42] ...ในทางพุทธศาสนา ท่านก็ว่าไปตามจริงของธรรมชาติ ว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันจะต้องประสานกลมกลืน โดยมีองค์ร่วมที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำหน้าที่ถูกต้อง แล้วมาเชื่อมมาโยง มาส่งทอดต่อกันอย่างดี แล้วทุกอย่างก็เดินไปได้ด้วยดี เหมือนเฟืองทั้งหลาย เฟืองเล็กเฟืองน้อยเฟืองใหญ่ที่มันเข้ากันดี ก็เป็น harmony ไป เพราะฉะนั้นปัญหาโลกปัจจุบันคือว่า มันยังไม่ถึงกฎธรรมชาติ ก็คือยังไม่ถึงธรรม มันไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริง

[00:38:43] ...หลักอริยสัจ 4 นี้เป็นหลักใหญ่มาครอบคลุมเลย ถ้าใช้ก็เรียกว่า เป็นระบบที่ทำให้ตั้งแล้วเราเห็นว่า มีองค์ประกอบอะไรที่จะต้องมาประสานมาสัมพันธ์กัน มาทำหน้าที่ต่อเนื่องกันอย่างไร แล้วก็มาเป็นกระบวนการในการปฏิบัติว่า ดำเนินไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไร

[01:05:08] … เมื่อเราชัดแล้ว จะสามารถทำให้เราบรรลุจุดหมายแห่งการแก้ปัญหาของชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก และทำให้โลกนี้ก้าวไปในอารยธรรมที่ถูกต้อง แม้กระทั่งว่า ปรับแก้อารยธรรมให้มันเป็นอารยธรรมที่แท้จริง ที่จะเป็นอารยธรรมที่ยั่งยืน ทำให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริงสืบไป
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม
เรื่องที่ควรฟังก่อนเรื่องพ่วงที่ ๖ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
เรื่องที่ต่อเนื่องเรื่องพ่วงที่ ๘ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง