ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

ประชาธิปไตยต้องพัฒนาคน ให้มีตนที่พึ่งได้

ความยาว ๐:๔๘:๕๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนวิกฤตมา ประชาชนต้องวางตนเป็นหลัก
เรื่องที่ต่อเนื่องจะมีตนที่พึ่งได้ ต้องมีธรรมและปัญญาที่จะตัดสินใจ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง