ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๘ ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

เรื่องพ่วงที่ ๕ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

ความยาว ๐:๔๒:๕๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
ข้อมูลเบื้องต้น

[01:03] การทำบุญอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
[11:57] ทำบุญอุทิศผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภา ๒๕๓๕

[13:31] ประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่รูปร่างแต่ต้องมีเนื้อใน
[16:41] ถ้ามีเสรีภาพ ถ้าไม่มีดุลยภาพ ก็ไม่เป็นประชาธิปไตย
[22:12] มีเสรีภาพในประชาธิปไตย เพื่อให้ศักยภาพอำนวยผล
[26:45] มีเสรีภาพทั้งภายนอกภายใน ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ์
[30:47] เสรีภาพที่เป็นฐานของปัญญา คือธงนำหน้าของประชาธิปไตย
[34:46] สาราณียธรรมเป็นเครื่องผูกพันคนให้มีความสามัคคี
[49:24] สถาปนาสาระของประชาธิปไตย

[51:59] ถามตอบคำถามทั่วไป

.............................................

[30:47] ...ในสังคมประชาธิปไตย คนที่จะปกครองตนเองได้ ปกครองกันเองได้ จะต้องใช้ปัญญากันให้มาก จะต้องใช้การคิดพิจารณาเหตุผล สิ่งที่จะทำนั้นจะต้องเกิดจากปัญญา การรู้เข้าใจ แล้วก็รู้เข้าใจข้อมูลของเรื่องราวได้ชัดเจน รู้เข้าใจเหตุเข้าใจผลในเรื่องนั้นๆ รู้เข้าใจเหตุปัจจัยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมายังไง มีเหตุปัจจัยมายังไง สืบสาวให้ได้ต้นตออย่างถูกต้อง ก็จะต้องมีการใช้ปัญญาอย่างจริงจัง การใช้ปัญญาอย่างจริงจังจึงเป็นสาระของประชาธิปไตย ก็คือว่าพอเราพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสเนี่ย เราก็สามารถใช้ปัญญาได้บริสุทธิ์และเต็มที่ด้วย แล้วเราก็เอาปัญญานี่แหละมาใช้ในการที่จะปกครองกันเอง ในการที่จะจัดสรรอะไรสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย ...

เรื่องที่ควรฟังก่อนเรื่องพ่วงที่ ๔ ภาวะผู้นำ - สามัคคีธรรมบนความเป็นธรรม (ตอน ๓)
เรื่องที่ต่อเนื่องเรื่องพ่วงที่ ๖ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง