ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๓ ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

เรื่องเสริมที่ ๓ วิถีสู่สันติภาพ

ความยาว ๐:๕๐:๒๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมญาติมิตร สาธุชนที่มาร่วมงาน ณ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เรื่องที่ควรฟังก่อนเรื่องเสริมที่ ๒ ยอมรับตามที่เป็น แต่อย่าหยุดอยู่แค่ที่เป็น
เรื่องที่ต่อเนื่องเรื่องพ่วงที่ ๑ จริยธรรมนักการเมือง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง