เงินและงานต้องประสานกับความสุข (ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน ลำดับที่ ๗)

Languageไทย
Abstract

...ถ้าเราเิอาทรัพย์มาเป็นเครื่องมือ มาเป็นช่องทางในการทำความดี ในการสร้างสรรค์บำเพ็ญประโยชน์ ทรัพย์และอำนาจนั้น ก็จะสามารถเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ประโยชน์สุขได้เป็นอันมาก...

...งานคือโอกาสที่ดีที่สุดในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง และเป็นโอกาสของการสร้างสรรค์ ถ้าปฏิบัติถูกต้อง เราก็จะได้ความสุขทั้งสองด้าน ทั้งสุขจากการทำงานและสุขจากการพักผ่อน...

รวมเล่มมาจาก - ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข
- บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่
- ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร
First publishing:November 2547
Latest publishing onPublishing no. 8 October 2550
ISBN974-272-940-9
Dewey no.BJ1498
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.