เงินและงานต้องประสานกับความสุข (ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน ลำดับที่ ๗)

ภาษาไทย
คำโปรย

...ถ้าเราเิอาทรัพย์มาเป็นเครื่องมือ มาเป็นช่องทางในการทำความดี ในการสร้างสรรค์บำเพ็ญประโยชน์ ทรัพย์และอำนาจนั้น ก็จะสามารถเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ประโยชน์สุขได้เป็นอันมาก...

...งานคือโอกาสที่ดีที่สุดในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง และเป็นโอกาสของการสร้างสรรค์ ถ้าปฏิบัติถูกต้อง เราก็จะได้ความสุขทั้งสองด้าน ทั้งสุขจากการทำงานและสุขจากการพักผ่อน...

รวมเล่มมาจาก - ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข
- บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่
- ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
ISBN974-272-940-9
เลขหมู่BJ1498
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง