ชวนคิด-พินิจธรรม

Languageไทย
Abstract
ชวนคิด-พินิจธรรม ประกอบด้วยคำบรรยายธรรมกถา และคำให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ รวม ๕ เรื่อง จัดเป็น ๓ ภาค กล่าวคือ
  • ภาคที่ ๑ "ชวนคิด" ประกอบด้วยคำบรรยาย เรื่อง เทวดาพราหมณ์ เทวดาพุทธ และ บทเรียนของชาวพุทธ
  • ภาคที่ ๒ "พินิจธรรม" ประกอบด้วยธรรมกถา เรื่อง แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม และ โพชฌงค์ ๗ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
  • ภาคผนวก เป็นคำให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ "มติชน" ฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งได้ตั้งชื่อในหัวข้อใหม่ว่า พุทธศาสน์เมืองไทย สูปีใหม่ ๒๕๓๔ พร้อมด้วย พรปีใหม่ สำหรับชาวไทยทุกคน
from ธรรมกถา ปาฐกถา
First publishing:May 2534
Latest publishing onPublishing no. 10 May 2534
ISBN974-575-163-4
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.