ชวนคิด-พินิจธรรม

ชวนคิด-พินิจธรรม ประกอบด้วยคำบรรยายธรรมกถา และคำให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ รวม ๕ เรื่อง จัดเป็น ๓ ภาค กล่าวคือ
  • ภาคที่ ๑ "ชวนคิด" ประกอบด้วยคำบรรยาย เรื่อง เทวดาพราหมณ์ เทวดาพุทธ และ บทเรียนของชาวพุทธ
  • ภาคที่ ๒ "พินิจธรรม" ประกอบด้วยธรรมกถา เรื่อง แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม และ โพชฌงค์ ๗ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
  • ภาคผนวก เป็นคำให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ "มติชน" ฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งได้ตั้งชื่อในหัวข้อใหม่ว่า พุทธศาสน์เมืองไทย สู่ปีใหม่ ๒๕๓๔ พร้อมด้วย พรปีใหม่ สำหรับชาวไทยทุกคน

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก ตามทางพุทธกิจ
โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
แสงเงินแสงทองของชีวิต
อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม
และคำให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ "มติชน" ฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔
ISBN974-575-163-4
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง