ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์

Languageไทย-อังกฤษ
รวมเล่มมาจาก - งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- ธรรมนูญชีวิต
- สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๘) จัดพิพม์โดย ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนำปาฐกถาธรรม และงานนิพนธ์ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุัตฺโต) ๔ เรื่อง คือ คำปราศรัย ชีวิตที่สมบูรณ์ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข และธรรมนูญชีวิต พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์"
First publishing: 2538
Latest publishing onPublishing no. 3 21 August 2538
ISBN-
Dewey no.BQ7210
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.